Kulturistika, fitness - Konference TONUS 2011 - sportovní vzdělávání

Konference TONUS 2011 - sportovní vzdělávání

Konference TONUS 2011 - sportovní vzdělávání Konference TONUS 2011 - sportovní vzdělávání

Vážení příznivci cvičení a zdravého životního stylu, rád bych Vás pozval na konferenci TONUS 2011, která se bude konat 24. - 25. září 2011 v Praze. Zaměřit se chceme hlavně na cvičení, terapii, výživu, svaly a další příbuzná témata. Tím vším směřujeme k tomu, abychom více pochopili, jak si člověk může pomoci sám - správným cvičením, výživou a režimem, terapeut či trenér slouží přitom jako průvodce. Jaké otázky budeme řešit? Například: - co jsme zdědili a co můžeme záměrně měnit? - jak podpořit programy zachovávající identitu jedince? - jak využít vztahy mezi klouby, svaly, mozkem a vnitřními orgány? - jak lze kombinovat postupy "od centra k periferii a naopak"? - jakou roli hrají podvědomé procesy a jakou vědomé? - lze nahradit manuální zásah terapeuta na kůži, podkoží, fascie a svaly... cvičením? - v čem se můžeme poučit od tradiční čínské medicíny a dalších "alternativních" postupů?

Konference TONUS 2011

Bližší informace naleznete v příloze nebo na našem webu http://tonus.cz/konference.html

Na konferenci v září se těší Petr Tlapák a další přednášející


pro trenéry a terapeuty
24. - 25. 9. 2011, Praha 6 – Suchdol, areál ČZU
Pro instruktory fitness, fyzioterapeuty, učitele TV, lékaře, ale také pro cvičence a všechny
ostatní, kteří se zajímají o to, jak správně posilovat, cvičit a jak podpořit své zdraví i mimo
cvičení.
Sobota 24. září: přednášky a diskuse od 10 do 18 hodin
Konferenci bychom mohli nazvat seminář či minikurz, protože deset sdělení v sobotu a
praxe v neděli představují velké množství informací. Původní záměr byl nazvat konferenci
„pomož si sám hlavně správným cvičením“, ale obsah je širší.
Budeme řešit hlavně otázky:
 cvičíme „správně“ z hlediska kloubů, svalů, vaziva a jejich řízení ?
 využíváme znalosti o tkáních a vztahy mezi nimi v terapii a tréninku?
 známe podstatu „člověka“ a využíváme toho v praxi?
 neděláme chyby v denním režimu, výživě doplňcích ?
Sobotní sdělení jsme sestavili do tří bloků:
 První je trenérský, přednáší: Z. Čech, P. Gažák a P. Tlapák
 Druhý je terapeutický: P. Bitnar, Z. Čech, J. Radvanský, P. Švejcar a M. Tichý
 V třetím budou přednášky z příbuzných oborů (přírodověda, tradiční čínská a naturální
medicína): H. Čížek, P. Hulva, A. Kodet a P. Tlapák
Velké množství témat bylo voleno proto, abychom se mohli v klidu a do široka zamyslet.
Obvykle běháme po tělocvičně, po chodbách našich pracovišť a na kloudné popovídání
není čas a prostor. Tím mám na mysli uvedené přednášející i cvičence a pacienty, kterým
nestačíme vše do detailu vysvětlit. Říkáme si, jak je to s těmi svaly, dají se rozškatulkovat
a měli bychom je jinak procvičovat? A co vazivo, dá se procvičovat? A co žaludek, játra,
slezina, plíce … a co mozek? Jak podporují cvičení? Co jsme jako „homo sapiens“?
Ovlivňuje nás naše minulost? Jak to vše ovlivňuje výsledek našeho snažení s cvičencem,
pacientem, v ordinaci, tělocvičně, doma?
Vysoká odborná úroveň přednášek by neměla být na závadu. Budeme se snažit, aby i
člověk bez vzdělání v medicíně či trenérství dokázal pochopit, co přednášející říkají.
Přednášejícím dávat otázky tzv. „na tělo“ – to bude právo všech zúčastněných, nejen
přednášejících. Bude vytvořena možnost klást je anonymně. Sami víme, že na první
pohled naivní dotazy dokáží odpovídajícího pěkně propotit. Budeme tedy rádi, když se
zeptáte na to, co vás trápí a co si chcete osvětlit. Když to řeknu vzletně: „erudice
přednášejících je předpokladem k posunu v poznávání světa“.
Hlavním cílem teoretické části konference je představit své „pojetí světa“ (člověka,
terapie, cvičení), seznámit přítomné se stavem současných znalostí o problematice
a dát náměty k diskusi.
Neděle 25.září: praxe od 9 do 13 hodin
V neděli 25.9. budeme hlavně procvičovat nastavení fyziologických kloubních konfigurací
a ukazovat si posilovací cviky s vybavením co nejvíce dostupným (malé činky,
therabandy). Ukážeme si některé cviky z tradičních čínských cvičení (tai ji, qi gong), které
podporují práci bránice a funkce stabilizačního systému páteře a ostatních kloubů. Cílem
nedělního setkání je také vysvětlit si v praxi, co vzejde ze sobotní diskuse.
Přednášející
Mgr. Petr Bitnar
- fyzioterapeut FN Motol
- přednášející na 2.LF UK
- zaměření na funkční poruchy trávícího traktu, manuální medicína, cvičení
- zahraniční zkušenosti : USA (stáž), Itálie, Dánsko, Japonsko, Španělsko,…
- spoluautor učebnice : Rehabilitace v klinické praxi (Pavel Kolář et al. , 2009)
- spoluautor projektu : Psychosomatická klinika - Psychiatrické oddělení Ostrov n Ohří.
Mgr. Zdeněk Čech
- fyzioterapeut s 12letou praxí, doktorand na 2.LF UK
- přednášející jako odb. asistent na 2.LF UK
- trenér kulturistiky a fitness I. třídy (absolvent TŠ FTVS UK)
- 17 let provozovatel fitness v Rakovníku
- sportovní a trenérská praxe 22 let
- autor článků o stabilizačním systému u sportovců
- zaměření: muskuloskeletální bolest, manuální medicína, cvičení
MUDr. Hubert Čížek
- původně internista ve FN Motol, nyní praktikant tradiční čínské medicíny
- zaměření: interní a veškerá ostatní onemocnění řešené TCM
- praktikuje cvičení Qi GONG
Petr Gažák
- trenér ve fitness se zaměřením na zdraví
- absolvent studia Satiterapie
- zaměření na zdravotní aspekty cvičení, režimu, psychiky
- praxe v posilovně 15 let
RNDr. Pavel Hulva, PhD.
- přednášející na Přírodovědecké fakultě UK
- zaměření: genetika, evoluce
- posiluje 20 let
PaedDr. Antonín Kodet, ND
- vystudoval FTVS UK v Praze (s vyznamenáním)
- graduoval na National College of Natural Medicine, Oregon USA - „Natural Doctor“
- přednáší interni medicinu, patologii, botanickou medicinu, vyživu, rehabilitaci/
rehabilitační cvičení, teorii sportovního tréninku
- zavedl koncept aplikace sportovniho tréninku na rehabilitaci těžce zraněných
- založil rehabilitační centrum založené na tomto konceptu
- více než deset provozuje Integrative Medical Care, Inc. – léčení chronických nemocí
(viz www.drkodet.com)
- přednáší na Calgary College of Traditional Chinese Medicine and Accupuncture
- praxe s posilováním více než 30 let
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
- vedoucí tělovýchovně-lékařského odd. FN Motol
- přednášející na 2. LF UK
- 30 let vysokoškolských přednášek
- autor publikací o tělovýchovném lékařství a zátěžové medicíně
- cvičí v posilovně, sportuje
PaedDr. Pavel Švejcar
- fyzioterapeut s 30letou praxí
- přednášející na VŠ (2. LF UK, FTVS UK)
- provozovatel školícího zařízení (viz www.instruct.cz)
- praktikuje tai ji a další zdravotní postupy
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
- ředitel Ústavu zdravotnických studií/ Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
- 25 let přednášek na VŠ
- autor publikací z anatomie, rehabilitace
- rehabilitační lékař
- absolvent studia osteopatie
- tvůrce konceptu svalových vzorců
- má také praxi ve fitness
PaedDr.Petr Tlapák,CSc
- fyzioterapeut ve FN Motol (předtím na rehab. klinice Malvazinky)
- přednášení na VŠ (celkem 35 let: FTVS UK, TUL, 2. a 3. LF UK, PF HK)
- provozovatel školícího zařízení TONUS (20 let)
- sportovní a trenérská praxe 45 let
Obsahy přednášek
Mgr. Petr Bitnar
Vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem
Ačkoliv je problematika vztahů mezi pohybovým systémem obecně známá
(viscerovertebrální vztahy), pohled na ni není zcela ucelen a často se pohybuje spíše v
mezích filosofie (tzv. „východní medicína“), přičemž pro pohled „západního“ člověka často
chybí tzv. objektivní důkazy o propojení mezi systémem lokomočním (a kožním) a
interním. Cílem této přednášky je popsat a sjednotit tyto vztahy z pohledu „západní
medicíny“ a podat dílčí objektivní důkazy a empirické zkušenosti o velmi úzkém vztahu
mezi funkcemi systému interního a lokomočního. Tyto vztahy zkoumáme zejména u
funkčních poruch horní části trávicího traktu (jícen, žaludek, popř. duodenum) a pro
objektivizaci využíváme semiinvazivního funkčního vyšetření vysokorozlišovacím
manometrem (HRM - high resolution manometry). V přednášce budou prezentovány
předběžné výsledky tohoto zkoumání, ale také nebudou opomenuty další klinické nálezy v
oblasti pohybového aparátu u pacientů s funkčními poruchami trávicího traktu. Vazby mezi
systémem interním a lokomočním jsou reciproční, a tak se dysfunkce jednoho systému
projevuje změnami funkcí systému druhého. Tento fakt je pak zásadní pro diferenciální
diagnostiku i léčbu těchto dvou pouze zdánlivě oddělených tělesných systémů.
Mgr. Zdenek Čech
Význam fasciálních tkání a jejich úloha v chronizaci myofasciální bolesti
V prostředí české (a slovenské) moderní fyzioterapie je kladen důraz na význam svalové
funkce. Zejména poslední dvě desetiletí akcentujeme především intermuskulární
koordinační vztahy. Naopak velmi podceňována bývá úloha fasciálních tkání, které jsou
vnímány pouze jako pasivní podpůrné struktury. Ty v tomto náhledu musí být protažlivé,
posunlivé ve všech směrech, „aby pohyb (pouze) neomezovaly“. Smyslem příspěvku bude
ukázat, že takovéto přehlížení svého významu si fasciální tkáně nezaslouží. V souladu s
komprehensivní terminologií doporučenou závěry 1th Fascia Research Congress bude v
příspěvku používáno termínu „fasciální tkáně“ jako souhrnného označení pro veškerou
vazivovou tkáň. Zahrnuje tedy řadu anatomicky definovaných struktur jako např.
povrchové fascie, septa, ligamenta, endomysium, perineurium, viscerální membrány,
aponeurózy, retinaculae, kloubní pouzdra a pouzdra vnitřních orgánů. Z hlediska buněčné
i tkáňové architektoniky tvoří fasciální tkáně vzájemně provázanou celotělovou kontinuální
3D síť, která vykazuje určitý stupeň předpětí (tensegrity structure). Její morfologie se
přizpůsobuje tenznímu zatížení a v různých časových řádech mění své viskoelastické
vlastnosti. Bude poukázáno na zásadní fakt, že fasciální tkáně jsou schopny nejen
remodelace svojí struktury, ale také kontrakce a relaxace podobně jako hladká svalovina.
Nadto, díky své bohaté inervaci jsou fasciální tkáně nejrozsáhlejším senzorickým
orgánem. Právě předpětí těchto struktur a přenos změn mechanického napětí
(mechanotransdukce) v jejich 3D uspořádání dělá z fasciálních tkání největší zdroj
informací o poloze, pohybu a mechanickém zatížení měkkých tkání pohybového aparátu,
neurálních i viscerálních struktur. Snahou příspěvku bude upozornit, že právě plasticita
fasciálních tkání spolu s neuroplastickými změnami hraje zásadní roli v konverzi akutní
myofasciální bolesti v bolest chronickou. Bude diskutován vliv různých terapeutických
postupů, které zasahují do těchto mechanismů.
Petr Gažák
Pohled na klienta (pacienta) jako učitele a zdravého člověka.
Snaha lékaře vidět každé tělo jako dokonalé a schopné sebeléčebných pocesů v
jakémkoliv rozsahu. Přijmutí faktu, kdy lékař nebo terapeut není tím, kdo pacienta vyléčil,
nýbrž jen spustil reakce jeho těla na vyléčení. Vidění této skutečnosti v rovině ega a duše
(duše - charakterové dispozice člověka). Následná snaha nalezení příčiny nemoci v rovině
tělesné nebo psychické pomocí různých léčebných směrů.
RNDr. Pavel Hulva, PhD.
Ecce Homo - opice nahá, zabijácká a domácí
Evoluční biologie umožňuje pomocí multidisciplinárního přístupu rekonstruovat průběh
evoluční historie a mechanismy, které se uplatňují při růstu stromu života. Interpretace
funkcí jednotlivých znaků současných organismů včetně člověka v kontextu podmínek a
účelu, v jejichž souvislosti se vyvinuly, nám dává jedinečnou šanci dozvědět se něco o
naší přirozenosti. Tento přístup je zvlášť potřebný v dnešní době, kdy lidský svět
posledních několika generací je zcela odlišný od světa tisíců generací předchozích, a
intuitivní vysvětlení některých našich vlastností na základě dnešního stavu je často
zavádějící. Další cenný vhled můžeme získat pochopením některých mechanismů
evoluce, např. její nelinearity (vývoj směrem k člověku neprobíhal přímočaře, ale v rámci
košatého „stromu“ příbuzných linií), komplexity (evoluci jednoho znaku nebo orgánové
soustavy je třeba chápat v souvislostech s evolucí znaků jiných) nebo „slepoty“ (evoluce
není konstruktér ideálních řešení, ale spíše vylepšovatel těch stávajících; v důsledku toho
se často můžeme setkat s přechodnými či kompromisními stavy). V přednášce se
zaměříme na historii a vývoj ekologické niky naší fylogenetické linie a související evoluci
pohybového aparátu, potravních strategií a dalších znaků. Budeme se zabývat evolucí
primátů, jejich stromového způsobu života a frugivorie. Podíváme se na adaptivní radiaci
rodu Homo. Zmíníme se o možné epizodě vodního či obojživelného způsobu života našich
předků a ztrátě srsti. Budeme se věnovat přechodu z pralesů do savan a vzniku komplexu
souvisejících adaptací včetně používání nástrojů, specializace na lov velké kořisti a trávení
masa a souvislostem s vývojem kognitivních funkcí, nových způsobů sociality a kultury.
Dále popíšeme jevy související s šířením člověka z Afriky, pravděpodobným křížením s
neandrtálcem, autodomestikací, demografií a lokálními adaptacemi při obsazování
kosmopolitního areálu, neolitickou revolucí a nástupem technické civilizace.
PaedDr. Antonín Kodet, ND
Hierarchie hojení/rekuperace
Dr. Kodet bude prezentovat fundamentální koncept hierarchie hojení/rekuperace a její vliv
na funkci imunitního systému, interních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí při budování
motorických kapacit, schopnosti hojení a prevenci zranění a onemocnění. Tento koncept
nelze opomíjet při zvyšování výkonu, překonávání stagnace, prevenci a léčbě chronických
zranění či nemoci. Východiskem konceptu je fakt, že tělo má značnou rekuperační a
sebehojící schopnost, ktera je zavislá na faktorech jako zdravotní a psychický stav,
kapacita vnitřních orgánů a žláz. Tato schopnost a celková hierarchie hojeni může být
pozitivně ci negativně ovlivněna použitím přírodních léčiv a léčebných metodologií,
supresivní léčbou, tréninkovou filosofií, psychologickou přípravou a životním stylem. Tento
koncept se používá při léčbě nemocí považovaných za neléčitelné konvenčni medicínou a
měl by se stát součástí tvorby krátko a dlouhodobých tréninkových plánů. Pokud čas
dovolí, Dr. Kodet naznačí, jak se vyvarovat základních chyb v používání botanických
(rostlinných) přípravků, homeopatie, hydroterapie a výživy.
PaedDr. Pavel Švejcar
Posturalita trupu
Pod termín posturalita řadíme děje a procesy zajišťující držení těla v silovém poli.
Společně vytvářejí aktivní reakci organismu na tíhové pole, setrvačné síly a vnější tlak.
Pokusím se v přednášce definovat dílčí posturo–motorické komplexy z pohledu zajištění
základních vitálních funkcí (lokomoce, dýchání, příjem potravy, komunikace,…). Myslím,
že je potřeba už konečně přejít od pseudo funkční Dg., zahrnující prostý výčet změněných
vlastností kloubů, svalů a ligáment, k jednoznačnému popsání (v rámci možností…)
stavebních prvků posturo-motoriky. Tyto prvky tvoří ucelené (byť dílčí) koordinační
komplexy. Cílem je pokusit se o jejich (určitě neúplný) výčet, naznačit jejich (nejen)
kineziologický význam a genezi v rámci posturo-motorického vývoje. Zaměřím se na
popsání některých variant, jež opakovaně zjišťuji u svých pacientů, jejich teleologický
význam a vazby na „prožívání posturo-motoriky“.
doc. MUDr. Mirek Tichý, CSc.
Přirozené pohyby a svalové vzorce kloubů
Přednáška se týká funkce kosterních svalů při přirozených pohybech. Klinická zkušenost
ukazuje, že kosterní svaly kolem téhož kloubu se funkčně nechovají stejně. Některé z nich
zřejmě hrají větší roli při lokomoci, jiné jsou významnější pro stabilitu kloubu. Výsledky
přehledu literatury ukazují, že: A) každý kosterní sval provádí ve svém kloubu při
přirozeném (podvědomém) pohybu kombinaci pohybů současně kolem všech os, které má
kloub k dispozici, B) každý kloub lidského těla má svůj typický fyziologický vzorec pohybu,
který vychází z pohybů přirozených, jako je například chůze. Tento vzorec se skládá z
charakteristické kombinace pohybů kolem všech kloubních os současně. Přitom lze
rozeznat fyziologické vzorce flekční a extenční. Je tedy zřejmé, že lidské tělo nevyužívá při
přirozených pohybech všechny kombinace pohybu kolem všech os, ale preferuje jen
některé z nich. Na základě výsledků rozboru literatury můžeme rozdělit kosterní svaly
kolem téhož kloubu na vzorcové a nevzorcové. Vzorcové svaly se účastní především
přirozených pohybů, provádějí buď flekční, nebo extenční vzorec kloubního pohybu a je
možné je označit jako svaly převážně lokomoční. Nevzorcové svaly provádějí některý
pohyb z flekčního vzorce a jiný ze vzorce extenčního. Brání tedy vychylování kloubu všemi
směry pohybu. Jejich hlavní funkcí je stabilizace kloubu.
PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
Posilování a tradiční čínské cvičení jako prevence a léčba
Nejprve budou uvedeny negativní vlivy neadekvátního cvičení. Např. nevhodné posilování
břišních svalů jako zdroj bolesti zad, upažování vzad s přibližováním lopatek jako důvod
změn držení hlavy a ramen, veslování s nádechem do hrudníku jako důvod „vypadnutí“
hlubokých svalů zad. Dokonce několikaleté nadechování dolů do břicha a podsazování
pánve může zřejmě dopomoci k vyhlazení bederní lordózy. Pozitivní vlivy cvičení budou
nejprve uvedeny na jednotlivých případech, poté bude předložen pokus o zařazení
cvičících a cviků do skupin a nakonec budou zkušenosti zobecněny. Východiskem
předložené koncepce je centračně- stabilizační pojetí vycházející z vývoje člověka.
Hypotézy o možných změnách řídících mechanizmů v CNS a dalších oblastech budou
vysloveny s cílem aktivovat diskusi. Předložené ilustrace cviků se budou odehrávat nejen
v posilovně. Při práci s pacienty kliniky klademe důraz na domácí cvičení např. s pomocí
veřejí a dveří, u pracovního stolu, s kuchyňským a jiným dostupným náčiním včetně
gumových pásů a míčů. Stále více se ukazuje vhodné použití prvků z tradičních čínských
přístupů, qi gongu a tai ji u tzv. vertebrogenních i ostatních pacientů (např. bolesti kolen,
zápěstí). Na základě zkušeností s pacienty se zdá, že jich stále více přistupuje na tzv.
alternativní pojetí nejen cvičení, ale na způsob uvažování vůbec. Na závěr přednášky
budou proto zmíněny konkrétní případy, kdy např. cvičení na ledviny zlepšilo stav
kolenních kloubů či zcela odstranilo několik let trvající bolesti hlavy.
Obsah ostatních přednášek bude průběžně doplněn
Cena
platba do 10.7.2011 platba od 11.7. do 16.8. platba po 16.8.2011
vstupné na sobotu 900,- Kč 1000,- Kč 1200,- Kč
vstupné na neděli 400,- Kč 500,- Kč 600,- Kč
vstupné na oba dny 1100,- Kč 1250,- Kč 1450,- Kč
V účastnickém poplatku za sobotu je obsaženo:
- vstupné
- občerstvení dopoledne a odpoledne (káva, čaj, studené nápoje, pečivo)
- oběd (občerstvení formou švédských stolů - polední raut)
- sborník se stěžejními body z přednášek, obrázky a grafy
V účastnickém poplatku za neděli je obsaženo:
- vstupné
- nápoje
Ubytování
Ubytování můžeme zajistit na kolejích ČZU ve dvoulůžkových pokojích.
S platbou účastnického poplatku musí každý zájemce o ubytování zároveň poslat zálohu
100,- Kč/noc. Celková cena je 240,- Kč/noc (účastník na koleji doplatí 140,- Kč/noc)
Přihlášení
Pokud se chcete konference zúčastnit, vyplňte prosím formulář na našich webových
stránkách www.tonus.cz a my Vám pošleme informace o způsobu platby na vámi
uvedenou emailovou adresu.
Kontakty na pořadatele:
Kontaktní adresa: Dr. Petr Tlapák - TONUS
P.O.Box 47
165 00 Praha 620
Telefon: 602/226 326
Email: konference@tonus.cz